Left Right

Vragen

Risicoanalyse (8)

Mag ik als werkgever het gebruik van e-mail en internet van mijn werknemers controleren?

Ja, dat mag. Als werkgever mag u voorwaarden stellen aan het gebruik van e-mail en internet op het werk of bepaalde soorten gebruik verbieden. Vervolgens mag u bij een vermoeden van misbruik onder bepaalde voorwaarden een controle uitvoeren. Via het College Bescherming Persoonsgegevens kunt u een voorbeeld downloaden van een raamwerk met vuistregels voor het gebruik van e-mail en internet binnen uw organisatie.

Is eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet voor mij interessant?

Als werkgever kunt u te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Tegen dit risico kunt u zich verzekeren bij UWV. Hier geldt: hoe meer van uw werknemers in de Ziektewet terecht komen, hoe hoger uw premie wordt. U kunt ook ‘eigenrisicodrager’ worden. Dat betekent dat u zelf de uitkeringen en de kosten van de re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemers betaalt. Als eigenrisicodrager heeft u de keuze of u dit financiële risico zelf wit dragen of dat u zich hier (deels) voor verzekert bij een particuliere verzekeraar. In de praktijk blijkt dat met name bedrijven met veel werknemers kunnen besparen als zij eigenrisicodrager worden. Een bewuste keuze is hier op zijn plaats, want als u weer terug wilt keren naar een verzekering bij het UWV, moet u als werkgever een terugkeerpremie betalen. Wilt u weten wat in uw geval de voordeligste optie is? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Geldt de Arbowet- en regelgeving geldt ook voor zzp’ers?

Bent u zelfstandige zonder personeel (zzp’er) of freelancer? Dan geldt een groot deel van de Arbowet- en regelgeving ook voor u. U moet voldoen aan alle voorschriften om ernstige arbeidsrisico’s te voorkomen en te beperken. Denk hierbij aan uw veiligheid en gezondheid, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, en gevaar voor derden. 

Bent u werkgever en huurt u zzp’ers in? Dan moet u de zzp’ers op de werkvloer dezelfde bescherming tegen arbeidsrisico’s bieden als uw vaste werknemers. U moet de zzp’ers wijzen op de voorschriften en risico’s die in uw bedrijf gelden.

Hoe beperk ik de financiële risico’s binnen mijn onderneming?

Dat kunt u doen door de financiële processen binnen uw onderneming in kaart te brengen en door controles in te bouwen die ervoor zorgen dat deze processen goed verlopen. Bijvoorbeeld: factureert u volledig en snel? Weet u zeker dat u alleen betaalt voor goederen en diensten die daadwerkelijk zijn ontvangen? Goede financiële processen leveren u geld op én het geeft u een gerust gevoel.

Hoeveel bedrijfshulpverleners moeten er in mijn bedrijf aanwezig zijn?

Het aantal BHV’ers per bedrijf is niet wettelijk vastgelegd. Het aantal BHV’ers dat u nodig heeft, kunt u bepalen met gegevens uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Wel moeten er altijd voldoende BHV’ers daadwerkelijk aanwezig zijn in uw bedrijf. Houd u dus rekening met vervanging tijdens ziekte, vakantie of bij het werken met ploegendiensten.

Hoe beperk ik de risico’s rond langdurig zieke werknemers?

Als werkgever bent u verplicht om de eerste twee jaar het loon van uw zieke werknemer door te betalen. Dat is een enorm financieel risico. Dit risico kunt u afdekken met een ziekengeldverzekering. 

Daarnaast bent u als werkgever verplicht om er samen met uw zieke werknemer voor te zorgen dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Als uw werknemer na twee jaar ziekte aanspraak maakt op een WIA-uitkering, dan toetst het UWV of u voldoende heeft gedaan aan re-integratie. 

Als blijkt dat u zich hier onvoldoende voor heeft ingespannen, dan kan het UWV u verplichten om het loon door te betalen. Het is dan ook aan te bevelen om deskundige hulp in te schakelen bij het opstellen van een re-integratiedossier.

Wanneer moet ik mijn risico analyse herzien?

Uw bedrijf ontwikkelt zich voortdurend. Dat kan betekenen dat u processen vernieuwt, nieuwe materialen aanschaft of verhuist. Al dit soort veranderingen zijn van invloed op de risico’s die uw bedrijf loopt. 

Bespreek de gang van zaken binnen uw bedrijf daarom met regelmaat met ons kantoor. Dan weet u dat de risico’s van uw bedrijf beheersbaar blijven.

Wie zijn binnen mijn bedrijf betrokken bij de risico analyse?

Eigenlijk iedereen. De inbreng van zowel management als werknemers is van groot belang. Werknemers weten vaak het beste hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. De informatie die zij verschaffen over de risico’s is van grote waarde voor de risico analyse.

Ondernemer (8)

Wat gebeurt er met de FOR?

In lijn met de versobering van de pensioenen, heeft het kabinet besloten om ook de fiscale oudedagsreserve (FOR) te verlagen. Per 1 januari 2015 mag u nog maar 9.8% van de winst over een kalenderjaar toevoegen aan deze reserve (nu is dat maximaal 10,9%). Daarnaast geldt er per 1 januari 2015 een maximumbedrag van € 8.640 (2014: € 9.542). Behoefte aan meer inzicht in uw oudedagsvoorzieningen? Maak eens een afspraak!

Geldt voor de aankoop van mijn bedrijfspand ook het tarief van 2% overdrachtsbelasting?

Nee. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing op de eigen woning. Voor andere onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, geldt een tarief van 6%.

Heb ik als zelfstandig ondernemer recht op een zwangerschapsuitkering?

Ja. Als zelfstandig ondernemer heeft u recht op een uitkering van ten minste 16 weken tijdens en na uw zwangerschap. Deze uitkering heet de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ). Als u in het jaar voor uw bevalling ten minste 1.225 uur als zelfstandige heeft gewerkt, ontvangt u de maximale uitkering die gelijk is aan het minimumloon. Werkte u in het jaar voorafgaand aan uw bevalling minder dan 1.225 uur, dan is de hoogte van de ZEZ afhankelijk van uw winst in het voorafgaande jaar. Wilt u meer dan het minimumloon ontvangen gedurende uw zwangerschaps- en bevallingsverlof? Dan biedt eenarbeidsongeschiktheidsverzekering uitkomst.

Hoe regel ik als zelfstandig ondernemer een aanvullend pensioen?

Wilt u als zelfstandig ondernemer straks naast uw AOW-uitkering van een aanvullend pensioen genieten, dan zult u in de meeste gevallen zelf voor een goede regeling moeten zorgen. Individuele verzekeringen (zoals lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen) bieden u goede mogelijkheden om fiscaal aantrekkelijk te sparen voor extra pensioen. Kom eens langs voor een gesprek. Dan leggen we graag uit wat deze verzekeringen voor u kunnen betekenen.

Wat is het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheids- en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

In beide gevallen gaat om het schade die anderen geleden hebben door toedoen van uw bedrijf. Het onderscheid zit in het soort schade. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt door derden geleden zaak- en personenschade, de beroepsaansprakelijkheids verzekering dekt het risico van financiële schade.

Moet ik als zzp’er een zakelijke rechtsbijstandverzekering afsluiten?

Als u als ondernemer verwikkeld bent in een juridisch conflict, kunt u geen aanspraak maken op de rechtsbijstandverzekering die u privé heeft. Wilt u toch gebruikmaken van rechtsbijstand op het moment dat u een conflict heeft met bijvoorbeeld een klant, een leverancier of met de verhuurder van uw pand, dan doet u er goed aan om een zakelijke rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Wij vertellen u graag meer over de voorwaarden en de dekking van deze verzekering.

Wat zijn de gevolgen van de kredietcrisis voor mijn pensioen?

Het gevolg van de financiële crisis is dat veel pensioenfondsen er meestal niet voor kunnen zorgen dat uw pensioen de komende jaren wordt verhoogd (geïndexeerd). Wilt u weten of uw pensioenfonds de pensioenen verhoogt, vraag er dan naar bij uw fonds. Uiteraard zijn wij u ook graag van dienst.

Kun je zelf de hoogte bepalen van het verzekerde bedrag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Tot op zekere hoogte wel. De meeste verzekeraars verzekeren echter niet meer dan tachtig procent van het (gemiddelde) inkomen van de betreffende verzekerde.

Employee benefits (3)

Kan ik de werkkosten regeling met terugwerkende kracht per begin van het jaar laten ingaan?

Nee, dat kan niet. De keuze voor een regeling geldt voor het hele kalenderjaar. U kunt dus pas telkens per 1 januari van het volgend jaar gebruik maken van de werkkostenregeling. Als u gebruikmaakt van de werkkostenregeling, betekent dat niet automatisch dat u dat in het volgend jaar ook moet doen. U kunt dan weer kiezen voor de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Welke keuze u maakt, blijkt uit uw administratie. Vanaf 2015 geldt de werkkosten regeling voor alle werkgevers.

Wat gebeurt er met mijn levensloopregeling nu deze regeling is komen te vervallen?

De levensloopregeling bestaat alleen nog voor mensen die op 31 december 2011 ten minste 3.000 euro spaartegoed hadden. Geldt dat voor u, dan kunt u nog blijven sparen in de levensloopregeling. U bouwt weliswaar geen levensloopverlofkorting meer op, maar u mag wel zelf bepalen waaraan u het geld uitgeeft. 

Als u in 2013 uw tegoed in 1 keer volledig opneemt, betaalt u belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op uw rekening stond. Het resterende bedrag wordt volledig belast. Een eventuele levensloopverlofkorting wordt verrekend. Als u uw geld eenmaal heeft opgenomen, kunt u niet meer bijstorten. Het is ook mogelijk tot 1 januari 2022 door te sparen en het tegoed gespreid op te nemen. Als u het geld opneemt, gelden de normale regels voor de belastingheffing over het tegoed.

Wat is het verschil tussen ter beschikking stellen en verstrekken?

Als u uw werknemer iets ter beschikking stelt, een mobiele telefoon bijvoorbeeld, blijft u de eigenaar. Bij een verstrekking wordt de werknemer eigenaar van de telefoon.

Verzekeringen zakelijk (1)

Klopt het dat de ‘Flex-bv’ de bestuurdersaansprakelijkheid vergroot?

Ja. Op 12 oktober 2012 is een nieuwe wet in werking getreden: de wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. Door deze wet is de oprichting van een bv eenvoudiger geworden. Zo zijn de verplichte bankverklaring, accountantscontrole en het startkapitaal van € 18.000 afgeschaft. Dit scheelt u veel tijd en administratieve kosten. Het startkapitaal wordt nu gezien als een ‘verzekering’ voor mogelijke schuldeisers. Om deze crediteuren te beschermen mag de bv straks geen dividend uitkeren als duidelijk is dat het bedrijf zijn schulden niet kan betalen. Bestuurders en aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld, kunnen privé aansprakelijk worden gesteld. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan dan uitkomst bieden.

Pensioen (8)

Hoeveel AOW krijg ik als mijn partner en ik beide een eigen huis hebben?

In principe krijgen samenwonende AOW’ers een lagere AOW-uitkering van 50% van het minimumloon. Naar verwachting gaat dit veranderen: er is een nieuwe wet in de maak die bepaalt dat samenwonende AOW’ers die beiden nog een eigen koop- of huurwoning hebben, een AOW-pensioen voor ongehuwden krijgen. Dit pensioen is gebaseerd op 70% van het netto minimumloon. Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past de Sociale Verzekeringsbank deze zogeheten ‘tweewoningenregel’ al toe: met terugwerkende kracht sinds 1 februari 2014. Op de website van de SVB kunt u controleren of u voor deze hogere AOW in aanmerking komt.

Kan ik rekenen op een pensioen van 70% van mijn laatst verdiende loon?

Dat is maar zeer de vraag. Want ons pensioenstelsel is de afgelopen jaren- vooral door de financiële crisis – behoorlijk versoberd. Een pensioen van 70 procent van het laatstverdiende loon lijkt, behalve voor de laagste inkomensgroepen, een onrealistische verwachting. Een percentage tussen de 50 en 60 procent lijkt voor de meeste mensen het hoogst haalbare. Is dat voor u voldoende om van te leven? Wacht niet tot uw pensioendatum om hier achter te komen, want dan kunt u er weinig meer aan doen. Maak daarom binnenkort een afspraak met ons. Dan weet u precies waar u straks aan toe bent.

Mag u met uw AOW werken?

De AOW is een basispensioen voor iedereen die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het
maakt niet uit of u daarnaast andere inkomsten heeft. Als u na uw pensioenering doorwerkt, verandert uw AOW-pensioen niet.

Wat zijn de gevolgen van de kredietcrisis voor mijn pensioen?

Het gevolg van de financiële crisis is dat veel pensioenfondsen er meestal niet voor kunnen zorgen dat uw pensioen de komende jaren wordt verhoogd (geïndexeerd). Wilt u weten of uw pensioenfonds de pensioenen verhoogt, vraag er dan naar bij uw fonds. Uiteraard zijn wij u ook graag van dienst.

Kunnen de pensioenen nog steeds worden uitbetaald?

Er worden zware financiële eisen gesteld aan de pensioenfondsen. Die eisen zijn er om ervoor te zorgen dat mensen op hun pensioen kunnen rekenen. Je kunt er dus van uitgaan dat de pensioenen bijna altijd gewoon kunnen worden uitbetaald. In een uitzonderlijke situatie kan het zo zijn dat een pensioenfonds door de financiële crisis zo in de problemen komt dat het fonds de pensioenen niet meer volledig kan uitbetalen. Dan krijgen mensen bijvoorbeeld in plaats van 100% pensioen, een pensioen van 93%. Het is in die uitzonderlijke situatie dus niet zo dat er geen pensioen wordt uitgekeerd, maar een lager pensioen.

Aan wie keert een overlijdensrisicoverzekering na overlijden van de verzekerde uit?

De verzekering keert uit aan degene die in de polis als ‘begunstigde’ is aangewezen. Afhankelijk van het doel van deze verzekering wordt dus van tevoren bepaald wie de uitkering ontvangt.

Heb je als nabestaande altijd recht op een Anw-uitkering?

Nee, je hebt als nabestaande alleen recht op een Anw-uitkering: 

 • als je geboren bent voor 1 januari 1950, of
 • als je geboren bent na 1 januari 1950 en een kind jonger dan 18 jaar moeten verzorgen (zodra het jongste kind 18 jaar of ouder is vervalt de uitkering), of
 • als je ten minste 45% arbeidsongeschikt bent verklaard.

Kan voorkomen worden dat de kapitaalverzekering bij leven, zonder uitkering vervalt bij overlijden?

Deze verzekering kan gecombineerd worden met een overlijdensrisicoverzekering. Bij deze combinatie (ook wel de gemengde verzekering genoemd) ontstaat een gegarandeerde uitkering, namelijk als de verzekerde op de einddatum van de verzekering leeft of als de verzekerde vóór die datum overlijdt.

Hypotheek (8)

Een restschuld, heb ik dat?

De laatste jaren zijn de huizenprijzen in Nederland flink gedaald. Dit betekent dat een hypotheek hoger kan zijn dan de huidige marktwaarde van uw woning. Een huis staat dan ‘onder water’ en bij verkoop ontstaat er een restschuld. Heeft u kans op een restschuld? En is dat erg? Dat hangt helemaal af van uw situatie. 

Kijk op de site www.restschuld.info en check uw situatie.

Welke gevolgen heeft ontslag voor mijn hypotheek?

Als u uw baan verliest of als u een nieuwe baan krijgt waarbij u minder gaat verdienen, dan kan het gebeuren dat u de hypotheeklasten niet meer op kunt brengen. Een woonlastenverzekering kan dan uitkomst bieden: met de uitkering van deze verzekering kunt u gedurende een bepaalde periode (een deel van) uw hypotheeklasten betalen. Wellicht heeft u bij het afsluiten van uw hypotheek ook een woonlasten verzekering afgesloten. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Is het verstandig om (een deel van) mijn hypotheek af te lossen met mijn spaargeld?

Stel dat u voldoende buffer heeft opgebouwd voor onvoorziene zaken. Dan kan het voordelig zijn om het extra spaargeld dat u bovenop die buffer heeft, te gebruiken voor aflossing van uw hypotheek. Zeker als de rente die u ontvangt op uw spaartegoed laag is en u een vermogensrendementsheffing van 1,2% moet betalen. In dat geval kan aflossen inderdaad lucratief zijn, omdat u al gauw meer kwijt bent aan uw hypotheekrente dan dat uw spaargeld u oplevert. Bekijk of ook u hier uw voordeel mee kunt doen en neem contact op met ons kantoor.

Als ik mijn woning tijdelijk verhuur, kan ik dan gebruik blijven maken van de hypotheekrenteaftrek?

Als u uw woning tijdelijk verhuurt, valt deze voor de Belastingdienst niet meer in box 1 (inkomen uit werk en eigen woning), maar in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Dat betekent dat er vanaf dat moment geen aftrek van de hypotheekrente meer mogelijk is. Als de woning uit de verhuur komt en weer leeg komt te staan (of u gaat er zelf weer wonen), kunt u opnieuw de hypotheekrente aftrekken.

Mijn rentevaste periode loopt af. Wat moet ik doen?

De rente van uw hypotheek staat meestal voor een bepaalde periode vast: één jaar, vijf, tien of zelfs twintig jaar. Als deze periode afloopt, krijgt u hierover bericht. Vervolgens gaat u met uw hypotheekverstrekker nieuwe afspraken maken omtrent de hoogte van de rente en de periode waarvoor u deze rente vast wilt zetten. Wij helpen u hierbij. Vaak is dit ook het uitgelezen moment om uw gehele hypotheek door te lichten.

Wat is een bouwdepot?

Als u een hypotheek heeft afgesloten voor een nieuwbouwhuis of voor een verbouwing, dan wordt het hiervoor benodigde bedrag in een depot gestort. Vanuit dit bouwdepot worden de bouwtermijnen bekostigd, of kunt u de factuur van de aannemer betalen. Over het bedrag dat u in het depot heeft staan, ontvangt u rente die meestal net zo hoog is als het bedrag dat u aan rente moet betalen over uw lening.

Wat is een bankgarantie?

Als u een (voorlopig) koopcontract heeft getekend met de verkoper van de woning die u graag wilt kopen, dan zal de verkoper u om een waarborgsom vragen van zo’n 10% van de verkoopprijs van de woning. Er zijn twee manieren om dit te regelen: u kunt dit bedrag storten bij de notaris of u kunt uw bank om een bankgarantie vragen. Als de bank die bankgaratnie afgeeft, is uw bank verplicht om de waarborgsom te betalen als de verkoper hier om vraagt (bij onrechtmatige ontbinding van het koopcontract).

Kan ik mijn beleggingshypotheek wijzigen?

Ja, indien u een vorm van een beleggingshypotheek heeft en de onzekerheid over de opbrengst van uw beleggingen u niet bevalt , dan verdient uw hypotheek een nader onderzoek. Een vorm van hypotheek, bijvoorbeeld een spaar- of bankspaarhypotheek die wel aantrekkelijke financiele zekerheid bieden en waarbij beleggen niet langer uw zorg is, kunnen aantrekkelijke opties zijn. Laat ons voor u in kaart brengen wat de beste mogelijkheid voor u is. U kunt contact met ons opnemen.

Sparen (6)

Is het verstandig om mijn spaargeld te gebruiken om (een deel van) mijn hypotheek af te lossen?

Stel dat u voldoende buffer heeft opgebouwd voor onvoorziene zaken. Dan kan het voordelig zijn om het extra spaargeld dat u bovenop die buffer heeft, te gebruiken voor aflossing van uw hypotheek. Zeker als de rente die u ontvangt op uw spaartegoed laag is en u een vermogensrendementsheffing van 1,2% moet betalen. In dat geval kan aflossen inderdaad lucratief zijn, omdat u al gauw meer kwijt bent aan uw hypotheekrente dan dat uw spaargeld u oplevert. Bekijk of ook u hier uw voordeel mee kunt doen en neem contact op met ons kantoor.

Wat houdt het depositogarantiestelsel in?

Het depositogarantiestelsel houdt in dat De Nederlandsche Bank (DNB) een bedrag garandeert van maximaal €100.000 per rekeninghouder, mocht een bank met een vergunning van DNB failliet gaan. Heeft u meer dan €100.000 aan spaargeld? Dan kan het verstandig zijn om uw spaargeld te verspreiden over meerdere banken. Want het garantiestelsel geldt per rekeninghouder per bank.

Hoeveel buffer heb ik nodig?

Wij raden u aan om een reserve, of een buffer, te hebben voor onverwachte uitgaven. Denkt u aan een wasmachine of tv die vervangen moet worden, of dure reparaties aan uw auto. Hoe groot uw financiële reserve ongeveer moet zijn, kunt u berekenen met de Bufferberekenaar van het Nibud.

Wat is een achtergesteld deposito?

De term ‘achtergesteld’ geeft aan dat u als laatste aan de beurt bent om uw geld terug te krijgen in geval van een faillissement van een financiële instelling. Dat betekent dat het risico op een achtergesteld deposito groter is dan op een normaal deposito. Daarom levert een achtergesteld deposito vaak meer rente op dan een regulier deposito.

Welke perioden zijn er mogelijk bij een termijndeposito?

De mogelijkheden zijn per bank verschillend en kunnen variëren van een maand tot 5 of zelfs wel 10 jaar.
Hoe langer de vaste termijn is, hoe hoger de rente die over het depositobedrag wordt vergoed.

Hoe veilig is geld op een spaarrekening?

De overheid garandeert op basis van het depositogarantiestelsel € 100.000 per depositohouder (spaarder) per bank. Dus beneden dat bedrag is spaargeld veilig bij een in Nederland gevestigde bank die een vergunning heeft van De Nederlandsche Bank (DNB). Bij grotere bedragen kan het verstandig zijn om spaargeld over meerdere banken te spreiden.
Een compleet overzicht van alle banken is te vinden in het Wft-register op de site van DNB.

Financiële planning (4)

Hoe voorkom je dat financiële producten elkaar overlappen

Financiële producten zijn vaak ingewikkeld. Zeker als het om de voorwaarden gaat. Het komt dan ook vaak voor dat mensen financiële producten kopen die elkaar overlappen. Dat is niet alleen onnodig, het kost u vaak ook onnodig veel geld. Laat onze financieel planner uw financiële producten ontrafelen en bespaar al gauw vele euro’s per jaar.

Wat is mijn inkomen als..?

U weet wat nu uw inkomen is. Maar weet u hoeveel u per maand te besteden heeft als u straks (eerder) stopt met werken? Of wat het inkomen van uw partner is als u onverhoopt zou komen te overlijden? Belangrijke zaken om nu alvast over na te denken, want nu kunt u nog maatregelen treffen. Onze financieel planner helpt u graag deze vragen te beantwoorden.

Wat staat er in een financieel plan?

 

 • Uw huidige financiële situatie, oftewel een klantprofiel. Hierin worden alle financiële producten die u heeft, zoals hypotheek, lijfrente, verzekeringen en pensioen, in kaart gebracht.
 • De wensen die u heeft en de doelen die u wilt bereiken. Bijvoorbeeld eerder stoppen met werken.
 • Het advies. Hierin leest u hoe u in kunt spelen op toekomstige gebeurtenissen om zo uw wensen te realiseren. En hoe u uw financiële producten optimaal op elkaar af kunt stemmen tegen de laagste kosten.

 

Voor wie is financiële planning?

Veel mensen denken dat financiële planning alleen is weggelegd voor vermogende particulieren. Maar niets is minder waar. Iedereen die inkomen uit arbeid en/of vermogen geniet en bewust keuzes wil maken om optimaal van zijn geld te profiteren, heeft baat bij financial planning.

Uitvaart (3)

Ben ik altijd vrij om zelf een uitvaartverzorger te kiezen?

Bij een natura sommenverzekering en een kapitaalverzekering heeft u altijd alle vrijheid om zelf te bepalen welke uitvaartverzorger u uw uitvaart in handen wilt geven. Bij de naturaverzekering en de combinatieverzekering is deze vrijheid vaak beperkt. Vraag ons daarom naar de voorwaarden voordat u voor een bepaalde uitvaartverzekering kiest.

Valt een begrafenis of crematie in het buitenland binnen mijn verzekering?

Een uitvaart in het buitenland brengt veel extra kosten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de reiskosten en de kosten van de uitvaart ter plaatse. Daarom valt een begrafenis of crematie in het buitenland buiten uw standaarddekking. Deze extra kosten kunt u echter wel apart meeverzekeren. Vraag ons naar de voorwaarden.

Valt een uitvaartverzekering ook onder de vermogensrendementsheffing (box 3 Wet inkomstenbelasting)?

Als het verzekerde bedrag van de uitvaartverzekering(en) niet meer bedraagt dan het door de Belastingdienst vastgesteld bedrag per verzekerde, is de waarde van de uitvaartverzekering vrijgesteld voor de vermogensrendements-heffing in box 3. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast.  

Ziektekosten (8)

Wat houdt de nieuwe ‘budgetpolis’ in?

Vanaf 2016 mogen zorgverzekeraars een polis aanbieden waarin ze alleen behandelingen hoeven te vergoeden door bijvoorbeeld medisch specialisten of psychologen met wie ze een contract hebben. Dat kan betekenen dat u verder moet reizen voor een medische behandeling. Door deze beperking wordt deze ‘budgetpolis’ waarschijnlijk wel aanzienlijk goedkoper dan de huidige zorgverzekeringen. Deze lagere premie heeft ook een keerzijde: wilt u een behandeling ondergaan door een zorgverlener met wie uw verzekeraar geen contract heeft, dan moet u een fors deel van de rekening zelf betalen. U mag overigens wel zelf uw huisarts, wijkverpleegkundige, apotheek, verloskundige, fysiotherapeut, tandarts, logopedist of diëtist blijven kiezen.

Is mijn zorgverzekering nog wel up-to-date?

Er verdwijnen in 2014 geen behandelingen of hulpmiddelen uit het basispakket. Toch is het goed om jaarlijks te controleren of uw huidige zorgverzekering nog wel bij u past. Uw gezondheid en uw wensen ten aanzien van uw verzekering kunnen veranderen, en ook de dekking van uw aanvullende verzekering kan wijzigen in de loop der tijd. Wij bekijken graag samen met u wat op dit moment voor u de beste en voordeligste zorgverzekering is.

Hoe hoog is het eigen risico in mijn zorgverzekering?

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u het eerste deel van de zorg die u krijgt zelf. Dit eigen risico is in 2014 360 euro. Bij sommige verzekeraars kunt u ervoor kiezen om uw eigen risico te verhogen. U krijgt dan korting op uw maandelijkse premie. 

Overigens valt niet alle zorg onder het verplichte eigen risico. U betaalt geen eigen risico voor:

 • de huisarts;
 • verloskundige zorg en kraamzorg;
 • nationale bevolkingsonderzoeken, zoals het borstkankeronderzoek;
 • de griepprik (als u behoort tot een risicogroep);
 • zorg die uw aanvullende verzekering vergoedt.

Als ik in het buitenland ga studeren, ben ik dan nog verzekerd voor de zorgverzekering?

Gaat u studeren in het buitenland en bent u jonger dan 30 jaar, dan blijft uw Nederlandse zorgverzekering geldig. Gaat u daarnaast ook werken of heeft u een betaalde stage, dan gelden er andere regels. Alles over wonen, werken en studeren in het buitenland en uw zorgverzekering vindt u op een speciale site van de Rijksoverheid.

Zijn zorgverzekeraars verplicht om mij te accepteren?

Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht. Voor aanvullende verzekeringen ligt dat anders: zorgverzekeraars zijn niet verplicht om u te accepteren voor aanvullende verzekeringen. Wilt u een andere aanvullende verzekering, sluit dan eerst de nieuwe af voordat u de oude opzegt.

Moet ik mijn basisverzekering en aanvullende verzekeringen bij dezelfde zorgverzekeraar afsluiten?

Nee, dat hoeft niet. Aanvullende verzekeringen mogen niet worden gekoppeld aan basisverzekeringen. Hierdoor kunt u een basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar nemen en de aanvullende verzekering bij uw huidige zorgverzekeraar behouden. Andersom kunt u ook uw aanvullende zorgverzekering afsluiten bij een andere verzekeringsmaatschappij zonder gevolgen voor uw basisverzekering.

Kan ik gemaakte zorgkosten aftrekken van de belasting?

Sinds 1 januari 2010 is een nieuwe regeling aftrek specifieke zorgkosten van kracht. Welke kosten (nog) aftrekbaar zijn en onder welke voorwaarden kunt u het beste nagaan op de site van de Belastingdienst.

Wat is een restitutieverzekering?

Bij een restitutieverzekering moet u de rekening van de zorgaanbieder eerst zelf betalen voordat u de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt, maar kunt u wel zelf uw zorgaanbieder kiezen. De premie van de restitutiepolis zal doorgaans hoger zijn dan die van een naturapolis, omdat uw verzekeraar minder invloed heeft op de prijs van de verleende zorg en daarmee op de gedeclareerde kosten.

Wonen (7)

Wordt schade die ik zelf heb veroorzaakt ook gedekt onder de inboedelverzekering?

Een ongeluk zit in een klein hoekje: een dure lamp die van het plafond valt, rondvliegend speelgoed dat de tv beschadigt of een kostbare bril die u van de trap laat vallen. Als u uw inboedelverzekering uitbreidt met een allrisk dekking, is vrijwel alle schade aan uw inboedel verzekerd, ook als de schade door uw eigen toedoen ontstaan is. Meer weten? Neem contact op met één van onze adviseurs.

Moet ik een aparte verzekering afsluiten voor mijn computer?

De inboedelverzekering biedt meestal een beperkte dekking voor kostbaarheden. Vaak is apparatuur meeverzekerd tot een maximumbedrag. Controleer dus goed of dat bedrag voor u voldoende is. Zo niet, dan kunt u een aanvullende kostbaarhedenverzekering afsluiten of een aanvullende verzekering voor uw computerapparatuur. Vraag ons naar de voor u voordeligste oplossing.

Is het verstandig om als huurder van een woning een glasverzekering te hebben?

Dat hangt af van wat er in het huurcontract bepaald is over wie aansprakelijk is voor ruitbreuk. Vaak is dat de huurder. Is dat het geval, dan kan een aparte glasverzekering nuttig zijn.

Hoe kan het juiste te verzekeren bedrag voor een inboedelverzekering worden bepaald?

Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw)waarde van de inboedel. Verzekeraars hanteren een inboedelwaardemeter waarmee het te verzekeren bedrag eenvoudig kan worden berekend.

Zijn kostbaarheden alleen onder een kostbaarhedenverzekering verzekerd?

Nee, ook onder een inboedel-verzekering bestaat er dekking, meestal echter tot een maximum bedrag. Boven dat bedrag bestaat er dus geen recht op schadevergoeding. Daarnaast geldt de inboedelverzekering in beginsel slechts binnenshuis terwijl de kostbaarhedenverzekering Nederland-, Europa- of werelddekking kent. Tenslotte zijn de verzekerde schadeoorzaken onder een inboedelverzekering veel beperkter dan onder een kostbaarhedenverzekering.

Hoe kan het juiste te verzekeren bedrag voor een opstalverzekering worden bepaald?

Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de herbouwwaarde van het pand. Verzekeraars hanteren een herbouwwaardemeter waarmee het te verzekeren bedrag eenvoudig kan worden berekend.

Welke waterschade is verzekerd?

De meeste inboedel- en opstalverzekeringen dekken schade door regenwater dat via het dak uw huis is binnengekomen, waterschade door een gesprongen leiding en waterschade door bijvoorbeeld een gebroken aquarium of een kapot waterbed. 

Meer uitgebreide verzekeringen bieden vaak nog extra dekking tegen schade door neerslag die via de begane grond uw huis is binnengestroomd, bijvoorbeeld door verstopping van rioolputten of -buizen.

Rechtsbijstand (7)

Mag ik bij mijn rechtsbijstandverzekering zelf een advocaat kiezen?

Ja, dat mag. Als u een conflict heeft met de overheid (administratieve procedure) of met een zaak bij de rechtbank terechtkomt (gerechtelijke procedure), dan mag u zelf bepalen of u bijgestaan wilt worden door een zelf gekozen advocaat of door een jurist of advocaat die bij uw rechtsbijstandverzekeraar in dienst is. Overigens handelen rechtsbijstandverzekeraars het overgrote deel van de zaken ‘buitengerechtelijk’ af – dus zonder tussenkomst van de rechtbank. In die gevallen is de vrije advocaatkeuze niet van toepassing.

Valt rechtshulp bij echtscheiding onder mijn rechtsbijstandverzekering?

De meeste rechtsbijstandverzekeringen sluiten echtscheidingsprocedures uit. Daarom is het van belang dat u voor goede polisvoorwaarden kiest. Soms worden de kosten van een mediator wel vergoed. Voor lagere inkomens is gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk voor zowel een mediator als een advocaat. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Biedt een rechtsbijstandverzekering ook juridische hulp in het buitenland?

Het zogeheten dekkingsgebied verschilt per verzekering. Sommige rechtsgebieden of geschillen zijn alleen in Nederland, de Benelux, West-Europa of de EU gedekt.

Wat is de franchise?

De franchise is een minimaal schadebedrag waaraan een schade of claim minimaal moet voldoen om in aanmerking te komen voor rechtshulp. Let op: niet iedere verzekeraar hanteert een franchise! Wij vertellen u graag meer hierover.

Is de schade die een van je kinderen aan anderen toebrengt ook meeverzekerd op een gezinsaansprakelijkheidsverzekering?

Meestal wel. Alleen meerderjarige kinderen die buitenshuis wonen en niet studeren zijn niet meeverzekerd. Zij hebben een eigen aansprakelijkheids-verzekering nodig.

Verleent een rechtsbijstandverzekeraar ook hulp als het conflict al bestond voordat de verzekering is ingegaan?

Nee, een rechtsbijstandverzekering biedt geen dekking voor een conflict dat al bestond. Zoals alle verzekeringen hanteert ook de rechtsbijstandverzekering het principe dat de ‘schade’ wel een ‘onzeker voorval’ moet betreffen. Bij een al bestaand rechtsprobleem is daarvan geen sprake.

Zijn (huis-)dieren meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering?

Het kan voorkomen dat uw (huis-)dier schade toebrengt aan anderen. Volgens de wet bent u als bezitter van het dier hiervoor aansprakelijk. Dieren die u voor uw hobby houdt, zijn meeverzekerd op uw aansprakelijkheidsverzekering.

Verkeer (8)

Hoe weet ik wat het beste kinderzitje is voor mijn kind?

Het is heel belangrijk dat u een stoeltje kiest dat past bij de leeftijd en lengte van uw kind. Zorg daarnaast ook dat u het stoeltje op de juiste manier bevestigt en dat uw kind goed vastzit in het stoeltje. De Taskforce Kinderveiligheid heeft een handig instructiefilmpje gemaakt waarin u stap voor stap ziet hoe u uw kind het veiligst kunt vervoeren.

Ik heb tijdelijk geen auto – en dus geen autoverzekering meer. Kan ik mijn schadevrije jaren behouden?

Als u uw autoverzekering beëindigt, blijven uw schadevrije jaren nog 1 jaar geldig. Bij sommige verzekeraars blijven uw opgebouwde schadevrije jaren zelfs tot 3 jaar geldig. Dit kan u bij hervatting van uw autoverzekering een flinke korting op uw premie opleveren.

Klopt het dat ik na een ongeluk mogelijk minder uitgekeerd krijg als ik geen gordel om had?

Ja, dat kan zeker gebeuren. Overkomt u een ongeluk met letsel en droeg u op het moment van het ongeluk geen gordel, dan kunt u mogelijk een korting tegemoet zien op de schadevergoeding van de WA-verzekeraar van de tegenpartij. Draag dus altijd uw autogordel, niet in de laatste plaats vanwege uw eigen veiligheid.

Kan ik mijn schadevrije jaren van mijn bromfietsverzekering meenemen naar een autoverzekering?

Ja, bij een aantal verzekeraars is het mogelijk om de schadevrije jaren van uw bromfietsverzekering mee te nemen bij het sluiten van een autoverzekering. Dat levert al snel extra korting op uw premie op. Wilt u weten of dat ook bij uw maatschappij het geval is? Neem dan contact met ons op.

Wat is de bonus-malusregeling?

Veel verzekeraars hebben een eigen bonus-malusregeling, ook wel bekend als no-claimkorting. Rijdt u schadevrij, dan wordt u beloond met een lagere premie. Als u schade hebt, dan kan het zijn dat u het volgende jaar meer premie betaalt.

Bij sommige maatschappijen kunt u uw bonus-malusregeling beschermen met een bonusbeschermingsverzekering. Hierdoor valt u bij schade niet direct terug in de opgebouwde korting.

Is bij het vergelijken van autoverzekeringen alleen de hoogte van de premie van belang?

Zeker niet! Er bestaan grote verschillen tussen de verzekeringsvoorwaarden van verschillende verzekeraars, bijvoorbeeld in de kortingsregeling (bonus/malus), de nieuwwaarderegeling bij cascodekking en zelfs als het gaat om de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering bestaan er dekkingsverschillen.

Is een bromfiets ook ‘all-risk’ te verzekeren?

Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid van zo’n volledige cascodekking. Er wordt dan dekking geboden tegen zaken als schade door brand of ontploffing, door storm, diefstal, joyriding, schade ontstaan door botsing met loslopende dieren, schade ten gevolge van een botsing, aanrijding, omslaan, te water of van de weg raken.

Moet mijn fiets op slot staan om op een fietsverzekering gedekt te zijn tegen diefstal?

Ja, als de fiets gestolen wordt en deze was niet op slot gezet en bevond zich niet in een afgesloten ruimte, dan vindt geen vergoeding plaats. Doorgaans verlangen verzekeraars, als bewijs van het feit dat de fiets op slot stond, dat beide originele sleutels getoond worden.

Recreatie (7)

Heb ik voor de pleziervaartuigenverzekering een vaarbewijs nodig?

Dat hangt af van het soort boot dat u heeft. Het vaarbewijs is verplicht als uw waterscooter, jetski, rubberboot of motorboot vol gas harder kan dan 20 km/uur. Het vaarbewijs is ook verplicht als uw pleziervaartuig een lengte heeft van 15 meter of meer. De verzekering betaalt bij ongelukken met deze vaartuigen alleen uit als u een vaarbewijs heeft.

Stel dat mijn reisgenoot onze reis moet annuleren, kan ik mijn annulering dan verhalen op mijn eigen verzekering?

In de meeste gevallen kan dat. Als uw reisgenoot een onder diens annuleringsvoorwaarden gedekte gebeurtenis overkomt, dan bent u meestal verzekerd van annulering. Gaat u samen op reis, laat ons dan de voorwaarden van uw annuleringsverzekering controleren. Dan weet u zeker of, en onder welke voorwaarden, u verzekerd bent.

Biedt een annuleringsverzekering alleen dekking bij overlijden of ernstige ziekte?

Nee, er is vaak ook dekking als er sprake is van het plotseling werkloos worden, het kopen van een huis of een van belang zijnde schade die verzekerde lijdt.

Valt reisbagage ook onder de meeverzekerde inboedel op een caravanverzekering?

Nee, reisbagage is meestal uitdrukkelijk van de dekking van een caravanverzekering uitgesloten. Een goede reisverzekering met dekking voor reisbagage blijft dus belangrijk.

Is een pleziervaartuigverzekering overal geldig?

Nee, de verzekering geldt alleen binnen het van tevoren overeengekomen dekkingsgebied. Het standaard dekkingsgebied omvat meestal de Benelux met Duitsland en kan (tegen een extra premie) worden uitgebreid tot het Groot Vierkant (grofweg Europa beperkt) of het Super Groot Vierkant (grofweg Europa uitgebreid).

Biedt een ‘standaard’ reisverzekering dekking voor elk type vakantie?

Nee, niet alle activiteiten zijn standaard gedekt onder een reisverzekering. Als er sprake is van een actieve vakantie (bergbeklimmen, diepzeeduiken etc.), dan is er voor die risico’s vaak een aanvullende dekking nodig.

Is een negatief reisadvies gedekt op mijn annuleringsverzekering?

Nee, want het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is alleen een advies. De calamiteitencommissie (onderdeel van het Calamiteitenfonds) is het enige orgaan dat bepaalt of de calamiteit, naar aanleiding van het negatief reisadvies, ook zal worden aangemerkt als een uitkeringsvatbare situatie. 

Bij de besluitvorming door de Calamiteitencommissie worden de adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken wel in de overwegingen betrokken. Alleen indien het een uitkeringsvatbare situatie betreft, kunnen de annuleringskosten van de reis verhaald worden. In Nederland is het overgrote deel van alle bonafide reisorganisatoren bij het Calamiteitenfonds aangesloten.